Skip to main content

Privacy Policy

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

Q-Pilot CommV

Met maatschappelijke zetel te

Brieversweg 17 bus A

8340 Damme

België

Ondernemings- en btw-nummer BE0779.613.843

RPR Gent (afdeling Brugge)

(verder genaamd ‘Q-Pilot’)

Website: www.q-pilot.be

Deze privacy policy gaat uit van Q-Pilot in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.q-pilot.be, alsook op haar levering van diensten.

Q-Pilot zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Q-Pilot verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Q-Pilot wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Q-Pilot kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Q-Pilot zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Q-Pilot u contacteren.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 27 januari 2022 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Q-Pilot?

Q-Pilot beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Q-Pilot verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam;
 • Telefoonnummer;
 • Functie;
 • Adres;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres.

Wanneer u op de www.Q-Pilot.be website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata gevangen worden o.a. via cookies.

In dit kader verwijst Q-Pilot eveneens naar haar Cookie Policy.

U kunt Q-Pilot uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s, door het surfen op of via het contactformulier op de website www.Q-Pilot.be, dan wel op andere wijze.

Vergeet Q-Pilot niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Q-Pilot relevant is. Q-Pilot streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Q-Pilot de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Q-Pilot uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Q-Pilot gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Q-Pilot te kunnen uitvoeren.

Bv. Q-Pilot verwerkt uw e-mailadres om met u te communiceren over de toegewezen taken.

Bv. Wanneer u Q-Pilot via het contactformulier op de website contacteert, kan Q-Pilot uw eventueel doorgegeven telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen over het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst.

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan Q-Pilot uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van Q-Pilot.

Promotie

Wanneer u klant bent van Q-Pilot, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Q- Pilot. Wanneer het niet gaat over gelijke of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden.

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt Q-Pilot op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Statistieken en beveiliging

Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt Q-Pilot uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Wanneer Q-Pilot uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. Q-Pilot doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Q-Pilot doorgevoerd?

Q-Pilot heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Q-Pilot streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Q-Pilot’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Q-Pilot uw persoonsgegevens?

Q-Pilot deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Q-Pilot bijstaan in de uitvoering van de - diensten. Te denken valt aan haar IT-providers, onderaannemers en accountant.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Q-Pilot maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Q-Pilot zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

Q-Pilot kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Q-Pilot de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans gebeurt de transmissie op basis van de standard contractual clauses. U kunt steeds een kopie opvragen van de basis van overdracht.

Hoe lang bewaart Q-Pilot uw persoonsgegevens?

Q-Pilot zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In principe worden uw klantengegevens bewaard tot één jaar na de beëindiging van de klantenrelatie.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart Q-Pilot de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Q- Pilot zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Q-Pilot houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Q-Pilot stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer Q-Pilot de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Q-Pilot dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. U kunt uw toestemming steeds intrekken.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Q-Pilot haar maatschappelijke zetel heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Q-Pilot via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  U kunt Q-Pilot ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres hierboven vermeld. Dank een kopie toe te voegen van uw identiteitskaart of ander document om uw identiteit te bewijzen. Q-Pilot zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat Q-Pilot u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.